Majorna

Befästningsanläggningen Gamla Elfborg låg inte precis vid älvens mynning utan en bit in uppströms på den södra sidan av Göta älv, på den plats som idag heter Klippan och ingår i stadsdelen Majorna i Göteborg.

Från 1300-talet dominerades området av Elfborgs fästning och dess verksamheter som var igång till mitten av 1600-talet, senare uppstod typiska arbetarkvarter i Majorna under Göteborgs industrialisering och nu för tiden räknas Majorna som en av Göteborgs mest eftertraktade och trendiga stadsdelar.

majorna

Introduktion till Majorna

Majorna, en stadsdel belägen nära älven i västra delen av Göteborg, är ett område fyllt med historia, charm och kultur. Området, som en gång var fristående från Göteborg, har genomgått en betydande förändring under det senaste århundradet. Från att ha varit en industriell arbetarklassdel av staden har Majorna utvecklats till en av Göteborgs mest eftertraktade stadsdelar.

I Majorna finns fortfarande många välbevarade landshövdingehus, och vill man se exempel på den mer oplanerade träbebyggelse som dominerade Majorna innan landshövdingehusen slog igenom kan man bege sig till Kulturreservatet Gatenhielm.

I vissa sammanhang har namnet Majorna använts för ett betydligt vidare område än vad som idag utgör primärområdet Majorna i Göteborgs kommun, så beroende på kontext kan Majorna även omfatta hela eller delar av Kungsladugård, Sandarna, Kungssten, Sjöbergen, Klippan, Röda sten och Västra kyrkogården – det vill säga hela Carl Johans församling. Även Masthugget, Olivedal och Kommendantsängen har varit rotar i Majorna.

Kultur och livsstil

Majorna är känd för sin kultur och livsstil. Majorna består huvudsakligen av bostadskvarter, men förutom bostäder finns här även många kaféer, restauranger och småbutiker. Många verksamheter drivs av lokala entreprenörer och tillhör inte några kedjor. En stor del av näringsverksamheten i Majorna hittar du på Karl Johansgatan, som en gång i tiden var den Allmänna vägen mellan Göteborg och Elfborgs slott. En del av gatans sträckning genom Majorna kallas för Hängmattan eftersom det finns en sänka i Majorna som gör att vägen går neddåt från Stigbergstorget till Kaptensgatan och sedan kommer upp igen vid Carl Johans kyrka.

Om du passerar förbi Karl Johansgatan i riktning från hamnen kommer du att se hur de mer renodlade bostadskvarteren breder ut sig längs de sluttande sidorna upp mot de omgivande höjderna. Du har Stigberget i öster (och sedan Slottskogen), Godhemsberget i söder och Gråberget i väster.

I Majorna finns ett rikt utbud av kulturella aktiviteter, inklusive konstgallerier, musikscener och teatrar. Exempel på viktiga etablissemang i Majorna är Musikens hus, Engelska teatern, Kulturhuset Oceanen, Röda Sten konsthall, Galleri Majnabbe, Dockteatern Sesam och Kostnärernas kollektivverkstad (i det gamla sockerbruket). Det finns också flera mindre konstgallerier att utforska. Det största museet i Majorna är Sjöfartsmuseet Akvariet som ligger i den Gamla Varvsparken vid Stigbergstorget.

I anslutning till bostadsområdet Majorna ligger Slottsskogen, en stor park som är perfekt för fritidsaktiviteter och avkoppling. Den som suktar efter friluftsliv i Majorna kan också ansluta sig till Klippans Bruksbåtsförening vid Sjömagasinet i Klippan.

Hamnområdet

Hamnområdet i Majorna avgränsas av Oscarsleden och har egentligen mer gemensamt med andra hamnområden längs älven än med bostadsområdet Majorna på andra sidan av den mycket traffikerade fyrfältsvägen. Hamnområdet domineras av kontorsbyggnader, sjöfarten och fisket. Här finns Stena Lines Danmarksterminal på Masthuggskajen, sedan följer Stigbergskajen och Göteborgs fiskhamn, därefter Majnabbehamnen med Stena Lines Tysklandsterminal och slutligen Klippan nära Älvsborgsbron. 

Att ta sig till och från Majorna

När det gäller kommunikation och transport är Majorna väl anslutet till resten av Göteborg. Det finns flera spårvagnslinjer och busslinjer som gör det enkelt att resa till och från området. Dessutom finns det cykelvägar och gångvägar som gör det enkelt att pendla till jobb och skola i andra delar av Göteborg, samt utforska staden på ett mer aktivt sätt.

Från Majorna tar man sig ut till havet (hållplats Saltholmen) med spårvagn på 20-35 minuter. Där kan man hoppa på färjan ut till skärgården, en färja som också ingår i Göteborgs lokaltrafik.

Skyddad bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde

Delar av Majornas 1:a – 4:e rote är klassade som riksintresse enligt Naturresurslagen, eftersom området är ”en social- och byggnadshistoriskt intressant miljö med inslag från flera epoker i Göteborgs utveckling”. Området sträcker sig ungefär från Stigbergets fot i öster till Majbergets krön i väster.

I motiveringen nämns bland annat att trakten Allmänna Vägen–Djurgårdsgatan–Kommendörsgatan har Göteborgs bäst bevarade samlad bebyggelsemiljön med trähus från tiden före 1850, samt bevarade landshövdingehus från perioden 1880–1915. Vid Oljekvarnsgatan finns den enda bevarade terrassgården med omslutande landshövdingehus från sekelskiftet, och Såggatan är det enda bevarade gatustråket i Göteborg med homogen äldre landshövdingehusbebyggelse på bägge sidor av gatan. Djurgårdsskolan och Karl Johansskolan är bägge särskilt intressanta allmänna byggnader.

Områdets historia

Förhistoriska lämningar

Den äldsta bosättning vi känner till i området har daterats till circa 7 700 år f. Kr. och låg ungefär där Sannaskolan ligger idag. Den forntida boplats har fått ge namn åt hela Sandarnakulturen, en västsvensk stenålderskultur som existerade mellan circa 8 400 och 6 000 år f. Kr.

Gamla Elfborgs fästning och slott

Från 1300-talet dominerades området vi idag kallar Majorna av Elfsborgs fästning, vilken var i bruk fram till mitten av 1600-talet. Majorna var en del av de marker som tillhörde kungsladugården på Elfsborgs slott. Perioden från 1360 till 1620 brukar kallas för Majornas slottsperiod.

Majorna minskar i betydelse – och börjar sedan växa igen tack vare älven och havet

När Gamla Elfsborgs fästning minskade i betydelse minskade även det ekonomiska livet i Majorna. År 1652 var endast 18 personer mantalsskrivna i Majorna, varav elva var män med yrken som timmerman, skräddare, bösseskyttar och en kock.

Denna nedgångsperiod kom att vara fram till ungefär 1750, då Majorna började piggna till igen tack vare sjöfarten och de goda sillåren. Under 1700-talet var Svenska Ostindiska Kompaniet en mycket viktig del av sjöfarten och handeln i Göteborg, och Majorna gynnades av framgångarna.

Redan på 1720-talet uppfördes en vinddriven såg i Majorna, de så kallade Vädersågen. Vid den tidpunkten var den troligen en av de främsta sågarna av sin typ i hela Sverige. Andra exempel på verksamheter som existerade i Majorna på 1700-talet är glastillverkning och det fanns åtminstone ett grytgjuteri.

Industrialisering

Kring 1820 startar industrialiseringen av Majorna. Industrier etableras här och befolkningen ökar när människor som arbetar i dessa industrier bosätter sig i Majorna. De två främsta pelarna är fortfarande sill och sjöfart, och exempel på viktiga verksamheter är sillberedning, sillsaltning, trankokning, skeppsbyggande och reparationer av skepp, plus brädgårdsverksamhet, segeltillverkning och repslageri eftersom rederierna behöver sådana produkter. De två varven i Majorna kallas för Gamla varvet och Vikens/Kustens varv.

Trots havets dominans har Majorna har också varit hem åt ett stockerbruk och två bryggerier: Kronan och Carnegie. Kronan fick sitt namn från lägenheten Kronan på egendomen Sveaborg i Majnabbe.

År 1847 erhöll Majorna handelsrättigheter.

Majorna blir en del av Göteborg

Att Majorna erhöll egna handelsrättigheter i mitten av 1800-talet satte igång en livliv diskussion om stadsdelens införlivande i staden Göteborg, och efter långa förhandlingar blev Carl Johans församling inkorporerad i Göteborgs stad från den 1 januari 1868 (genom kungligt brev av den 1 februari 1867). Hela kungsladugården överfördes från staten till Göteborgs stad, vilket gjorde staden 670 hektar större. Innan inkorporering tillhörde Majorna Sävedals härad och föll därmed under tingstället i Landvetter vad gällde rättsskipning.

1900-talet i Majorna

1900-talet var ett sekel av stora skiften i Majorna. Den tidigare arbetarstadsdelen blev trendig och konkurrensen om bostäder allt hårdare. Innan århundradet var över hade många av bostäderna i Majorna genomgått rejäla upprustningar och renoveringar för att passa den nya tidens krav och den inflyttande medelklassens preferenser.

Samtidigt behöll Majorna kopplingen till historien på många vis. Sjöfarten var till exempel fortfarande viktig i stadsdelen, inklusive Svenska Amerikalinjen och Stenalines tysklandsfärjor, och Göteborgs fiskhamn fortsatte också sin verksamhet här.

Varför heter det Majorna?

Det äldsta dokumnent vi känner till som använder det här namnet (fast med en annan stavning) är en offentlig handling från den 30 september 1652, närmare bestämt ett brev från krigskollegium till Kungl. Maj:t. Brevet nämner en enkel bebyggelse strax öster om slottet och kallar platsen för ”Hakelwerket eller Mayerne”. Möjligen är Mayerne en förvanskning av namnet Magere som förekommer i en skrift från 1637, men detta är mycket osäkert. Hakelwerk är lågtyska och betyder ”liten by i beskydd av borg”.

På Kiettel Klassons karta från 1655 kallas några hus som ligger vid nuvarande Jaegerdorffsplatsen för Majerne. Samtidigt kallades just detta område lokalt för ”Lera” långt in på 1900-talet.

Den finska/estniska förklaringen

Enligt professor Hjalmar Lindroth har namnet Majorna sitt ursprung i finskan och estniskan. De först omtalade bosättare som uppförde sina hus nuvarande Jaegerdorffsplatsen var finska sjömän och soldater från Estland, och i bägge språken syftar ordet ”maja” på en koja, härbärge, ett enkelt litet hus eller någon liknande blygsam boning. I överförd bemärkelse har ordet också kommit att avse ”av småfolk bebodd förstad”. Termen maja kan ses i vissa låneord i svenskan, till exempel bajamaja, och i finlandssvenskan används ordet fiskaremaja.

Enligt Lindroth är Maja (Mayerne) helt enkelt bemäningen på kojorna som låg vid Hakelwerket. Sedan försvenskades ordet och gavs en svensk pluraländelse, och på så vid uppstod namnet Majorna.

Värt att nämna i sammanhanget är att Hakelwerket uppstod i samband med omfattande reparationer och uppförandet av nya delar för gamla Elfsborg, och bland arbetskraften fanns gott om personer från Finland och Estland.

Andra teorier

  • Majorna kommer från ordet maderna, vilket betyder sanka ängsmarker.
  • Majorna kommer från ordet mag eller mög; två ord som bägge syftar på avskräde. Enligt denna teori användes området som avskrädesplats för Elfsborgs fästning och kungsladugården.
  • Majorna syftar på ett inseglingsmärke. Se uttrycken ”ta maj” och ”ta mej”.

Avslutande ord

Majorna är ett område i Göteborg som erbjuder en unik blandning av historia, kultur och modern livsstil. Dess unika charm, kombinerat med dess rika historia och trendiga atmosfär, gör det till en av de mest eftertraktade och intressanta stadsdelarna i Göteborg. Oavsett om du är lokalbo eller besökare finns det alltid något att upptäcka och utforska i Majorna.