Skansen Kronan

Skansen Kronan är en försvarsanläggning i Göteborg som uppfördes i slutet av 1600-talet. Den ligger på Risåsberget i stadsdelen Haga. Byggnaden, som är 33 meter hög, reser sig tack vare Risåsberget 87 meter över havet.

Nu för tiden är Skansen Kronan inte en del av det svenska försvaret utan används som kafé och festlokal, och ibland hålls publika evenemang här, till exempel trubaduraftnar. Många bröllop och jubileum har firats i Skansen Kronan, och på nyårsafton brukar göteborgare samlas på Risåsberget för att kunna njuta av fyrverkerierna över staden.

Själva skansen ägs av Statens fastighetsverk, medan Risåsberget sedan år 1925 ägs av Göteborg. Göteborg köpte Risåsberget från staten för 74 491 kronor och 18 öre.

Skansen Kronan är en av två skansar i Göteborg, den andra heter Skansen Lejonet och ligger på Gullberget vid Gullbergsvass. Skansen Kronan pryds av en krona på toppen, medan Skansen Lejonet känns igen på sitt lejon. Båda skansarna uppfördes på 1600-talet efter att riksrådet föreslagit att bergen kring Göteborg skulle ha förskansningar för att kunna skydda den strategisk så viktiga staden Göteborg mot rikets fiender.

Kortfa fakta om Skansen Kronan

Kommun Göteborgs kommun
Placering Haga 715:2, 715:8, 715:10, Göteborg
Koordinater 57°41′45.5″N11°57′19.0″Ö
Ägare Statens fastighetsverk
Arkitekt Erik Dahlbergh
Konstruktörer Olof Örnehufvud
Carl Magnus Stuart
Tillkomst 1689 – 1700
Kulturmärkning Statligt byggnadsminne sedan 1935

Byggnaden

Skansen Kronan är ett åttakantigt torn i fyra våningar där varannan sida är smalare än de två som omger den. Muren består av gråsten och är som mest sju meter tjock, medan taklistkonsolerna är gjorda av granit. Åtminstone en del av den sten som användes för att bygga Skansen Kronan tros komma från gamla Elfsborg.

I muren finns fyrtio rundbågade gluggar som löper längs två horisontallinjer. Skottgluggar för infanteri finns även mellan taklistkonsolerna på den översta våningen.

Den nedersta våningen i Skansen Kronan var avsedd för kanoner, logement och förvaring av krutmagasin. Här inrättades även en ugn så att skansens bemanning kunde tillverka sin egna kanonkulor.

Andra våningen var avsedd för eldvapen, och tornet har kanonsalar eller kasematter i andra och tredje våningen.

Till vänster om uppgången till tornets översta våning finns en portalsten med följande inskription:

CASERNE UNDER KONUNG GUSTAF IV ADOLPH:S REGERING PÅ BORGERSKAPETS BEKOSTNAD UPPFÖRD ÅR 1798

Historik

Det som idag heter Risåsberget hette i början av 1600-talet Ryssååhsen efter egendomen Ryde, ett namn som så småningom blev till Rysåhs och därefter Rysås. Under åren 1639 – 1641 anlades Ryssåsen skans, en förskansning med jordvallar på berget. Denna förskansning kallades även för Juteskrämman.

År 1650 rensades all skog bort från Rysåhsen och därefter påbörjades byggandet av murverk. På bergets allra högsta del anlades ett batteri under ledning av Johan Wärnshiöldh.

Denna gamla skans förföll snabbt och det blev nödvändigt att ersätta den. Erik Dahlbergh ritade en ny skans vars grundsten lades på plats den 9 juni 1687. Byggandet pågick 1687 – 1689 under ledning av Olof Örnehufvud och kapten Carl Magnus Stuart.

Kaponjären

Mellan skansen och huvudfästningen (staden inom vallgraven) uppfördes en kaponjär som stod färdig år 1692. Kaponjären var en förbindelsegång som länkade ihop försvarsverken, omgiven av vattengrav på bägge sidorna. Man kunde nu ta sig mellan Skansen Kronan och bastionen Christina Regina, och från Christina Regina löpte en underjordisk gång till bastionen på Lilla Otterhällan.

Fortfarande finns den så kallade kaponjärtrappan kvar som sträcker upp mot Risåsen. Ovanför porten i den norra kurtinen finns en sten med inskriptionen Carl XII Stig. Enligt legenden beror det på att Karl XII en gång red uppför berget där kaponjärtrappan sträcker sig.

Taket och kronan

I slutet av 1600-talet pryddes Skansen Kronans tak med en snidad krona. Kronan var tillverkad av trä men klädd i bly och förgylld koppar och så stor att tolv man fick plats inuti den. År 1738 ersattes den då rötskadade kronan av en ny träkrona utan metallhölje, men 1899 fick skansen återigen en krona med förgylld koppar – tillverkad av Kiellerska Mekaniska Verkstaden.

I juni 1806 blåste inte bara kronan utan hela koppartaket av från skansen. Tio år senare skickade Kungl. Maj:t 892 riksdaler 40 skilling banco ”att användas till ett så beskaffadt tjäradt trädtak, i stället för det förut af koppar”.

Skansen Kronan som fängelse

Vid 1800-talets mitt hade Skansen Kronans militära betydelse minskat och år 1854 togs den i bruk som fängelse istället, då närapå 200 fångar flyttades dit från Karlstens fästning i Marstrand.

Skansen Kronan som nödbostad

På 1870-talet var bostadsbristen skriande i det snabbt växande Göteborg och år 1874 började Skansen Kronan att användas som nödbostad.

Skansen som militärmuseum

År 1904 invigdes Göteborgs Militärmuseum i Skansen Kronan, där man bland annat kunde se gamla uniformer och historiska vapen. Innan invigningen genomfördes en genomgripande renovering av byggnaden på initiativ av fortifikationsbefälhavaren major Claes Grill.

Året efter invigningen av museet besökte kung Oscar II skansen. Som minne av detta finns hans namnteckning inhuggen i en lodrät häll i bergklacken norr om tornet.

Museiverksamheten var igång fram till år 2004 då samlingarna överfördes till Stadsmuseets lager.

Vaktstugan

På Risåsbergets södra sida uppfördes kring år 1904 en vaktstuga som bostad för en parkvakt och en underofficer. Vaktstugan är ett stenhus i två våningar innehållandes två separata lägenheter efter ritning av major Claes Grill. Byggnaden har naturstensfasader och ena hörnet av stugan är utformat i tornliknande stil, allt för att stilmässigt knyta samman stugan med skansen.

Skansparken

Vid sekelskiftet 1800/1900 tog major Claes Grill initiativet till en upprustning av Risåsberget i samband med att själva skansen renoverades. Bland annat ordnades vägar och planteringar på berget. År 1912 användes 130 000 från Charles Felix Lindbergs donationsfond för att anlägga den cirka 2 hektar stora Skansparken kring Skansen Kronan.